ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โครงการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศ และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกดังเอกสารแนบท้าย

Download the PDF file .

 

   กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบ 2

   แผนที่สถานที่สอบรอบสอง

   ร่างใบแจ้งการชำระเงิน

   แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ

*การขอดูคะแนนสอบขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่ได้รับประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น

KUSK Author